το έργο Life IGIC

Το έργο Life IGIC στοχεύει στην ανάπτυξη “Πράσινων” ή “Οικολογικών”, υποδομών (ΠΥ) καθώς και υποστηρικτικών αειφόρων μεθόδων καλλιέργειας σε πιλοτικούς ελαιώνες, στην δυτική Μεσσαρά, νότια Κρήτη.

Η τοποθεσία του έργου, που περιβάλλεται από περιοχές του δικτύου Natura 2000, χαρακτηρίζεται από σημαντική οικονομική, πολιτιστική, οικολογική και γεωργική αξία. Ωστόσο, η εντατικοποίηση της γεωργίας οδήγησε τις τελευταίες δεκαετίες σε μείωση των φυτικών και ζωικών ειδών και σε απώλεια των οικοτόπων τους, με σημαντικές συνέπειες στη συνολική βιοποικιλότητα και τις οικολογικές συνθήκες της περιοχής.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου πράσινων υποδομών το οποίο θα παίξει επιδεικτικό ρόλο σε περιφερειακό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, βοηθώντας ταυτόχρονα την διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενισχύοντας τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα αγροοικοσυστήματα και παρέχοντας τη βάση για την επανασύνδεση των υφιστάμενων προστατευόμενων φυσικών περιοχών.

ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο σκοπεύει στα ακόλουθα:

 • Ανάπτυξη ενός δικτύου ΠΥ σε τοποθεσίες που περιβάλλονται από περιοχές του δικτύου Natura: 30 πιλοτικοί αγροί σε 10 τοποθεσίες της περιοχής εκτέλεσης του έργου.
 • Βελτίωση και παροχή ενδιαιτημάτων και ενίσχυση της κατάστασης διατήρησης 17 φυτών και 30 ειδών πανίδας.
 • Στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης ΠΥ με συγκροτημένες προτάσεις προς ενδιαφερόμενους φορείς και κέντρα λήψεως αποφάσεων, μέσω: α) περιφερειακών και εθνικών πρωτοβουλιών πιστοποίησης και σήμανσης παραγόμενων προϊόντων σε αγρούς με πράσινες υποδομές και β) ευαισθητοποίησης του κοινού και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
 • Σύνταξη μιας εμπεριστατωμένης πρότασης προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά συγκεκριμένους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής & του Σχεδίου Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, προωθώντας την ανάπτυξη ΠΥ σε μη προστατευόμενες γεωργικές περιοχές.
 • Αξιολόγηση της χρήσης γης, των οικοσυστημάτων και οικοτόπων, και την κατάσταση διατήρησης της περιοχής του έργου, με σκοπό την δημιουργία ενός πρότυπου για την κατάστασης της βιοποικιλότητας, παρέχοντας ταυτόχρονα μεταβιβάσιμα αποτελέσματα σχετικά και με τα οικονομικά οφέλη.
 • Αξιολόγηση της χρήσης γης, των φυσικών και αγροτικών οικοσυστημάτων και οικοτόπων, καθώς και της κατάστασης διατήρησης βιοποικιλότητας της περιοχής του έργου.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι αναμενόμενες δράσεις και αποτελέσματα του Life IGIC περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Παροχή επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων για την εκτίμηση της γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής του έργου, σχετικά με τις “Πράσινες Υποδομές” (ΠΟΥ) και τις υποστηρικτικές αειφόρες μεθόδους καλλιέργειας.
 • Δημιουργία ενός πιλοτικού δικτύου σημείων ΠΥ με στόχο: α) την επιδεικτική και λειτουργική επίδραση στη βελτίωση της συνδεσιμότητας μεταξύ των εγγύτερων προστατευόμενων περιοχών Natura, όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, ειδικά των στοχευμένων ειδών, β) την αναβάθμιση των υπηρεσιών οικοσυστήματος που παρέχονται από τη βιοποικιλότητα, ιδίως των σημαντικών για την αγροτική παραγωγή.
 • Καθιέρωση αειφόρων μεθόδων καλλιέργειας, συμπληρωματικές προς την ανάπτυξη ΠΥ, στην περιοχή του έργου, περιλαμβάνοντας την εφαρμογή πιλοτικών και επιδεικτικών πρακτικών γεωργικής διαχείρισης, φιλικών προς τη βιοποικιλότητα.
 • Μια εμπεριστατωμένη πρόταση ενσωμάτωσης της ανάπτυξης ΠΥ σε υφιστάμενα περιφερειακά και εθνικά συστήματα πιστοποίησης, καθώς και πρωτοβουλίες οικο-τουρισμού και διασύνδεσης με την αγορά αγροτικών προϊόντων, σε συνεργασία με σχετικούς οργανισμούς, παράγοντες του τουρισμού και τη βιομηχανία τροφίμων.
 • Μια συγκεκριμένη πρόταση και ένα εργαλείο στήριξης λήψεως αποφάσεων για τη περαιτέρω εκτεταμένη εφαρμογή μέτρων για την ανάπτυξη ΠΥ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης, του εθελοντισμού και της παροχής εκπαίδευσης σε φορείς της υπαίθρου, των κέντρων χάραξης πολιτικής και του κοινού σχετικά με το θέμα της ανάπτυξης ΠΥ και υποστηρικτικών μεθόδων αειφόρου γεωργίας, όσον αφορά τη σημασία τους όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

πράσινες υποδομές

βιοποικιλότητα

ελαιώνας

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

το έργο Life IGIC
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
το έργο Life IGIC
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
το έργο Life IGIC
ΤΕΙ Κρήτης
το έργο Life IGIC
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
το έργο Life IGIC
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.