Το έργο LIFE IGIC στο Διεθνές Συνέδριο Ζωογεωγραφίας και Οικολογίας

Το έργο LIFE IGIC στο Διεθνές Συνέδριο Ζωογεωγραφίας και Οικολογίας

Στο πλαίσιο παρουσίασης της εργασίας “First data on Endogaean fauna of olive orchards in Crete, Greece”, έγινε μία σύντομη παρουσίαση για το σκεπτικό και τους στόχους του έργου Life IGIC. Δηλαδή την εγκατάσταση πράσινων υποδομών σε ελαιώνες της Μεσσαράς, τόσο συμβατικούς όσο και βιολογικούς που προσδοκούμε να βελτιώσουν μεγέθη γεωπονικής σημασίας, όπως αύξηση γεωργικού εισοδήματος (μεγαλύτερη παραγωγή ή/και καλύτερη τιμή μονάδος), λιγότερα υπολείμματα στα προϊόντα, αύξηση λειτουργικής βιοποικιλότητας (των φυσικών εχθρών των επιβλαβών οργανισμών για την καλλιέργεια, ανακυκλωτών ύλης), καθώς και πιο «οικολογικά» μεγέθη, όπως συνολική βιοποικιλότητα, εγκατάσταση ειδών που δεν υπήρχαν στους ελαιώνες, συνέργεια με γειτονικούς χώρους Natura.  Στην εργασία παρουσιάστηκαν αρχικά αποτελέσματα από τις εργασίες του έργου.

 

Το έργο LIFE IGIC στο Διεθνές Συνέδριο Ζωογεωγραφίας και Οικολογίας Το έργο LIFE IGIC στο Διεθνές Συνέδριο Ζωογεωγραφίας και Οικολογίας

Με την συμβολή του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. LIFE16 NAT/GR/000575

Το έργο LIFE IGIC – Βελτίωση Πράσινων Υποδομών σε Αγροοικοσυστήματα: Επανασύνδεση φυσικών περιοχών μέσω αντιμετώπισης του κατακερματισμού οικοτόπων – LIFE16 NAT/GR/000575 έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης λαμβάνει συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα
Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης / University of Crete – Natural History Museum of Crete
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
ΕΛΓΟ – Δήμητρα / HAO (ELGO) Demeter
ΕΛΓΟ – Δήμητρα

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

Πράσινο ταμείο
Πράσινο ταμείο
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. / MINERVA S.A.
ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε.